Van Baars Expert Pleziervaartuigen
Algemene voorwaarden

 

U kunt onderstaande voorwaarden hier downloaden

 

HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KEURINGEN
Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor Keuringen van HISWA-RECRON (Nederlandse vereniging van ondernemingen in de bedrijfstakken watersport en recreatie). Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. De voorwaarden gelden uitsluitend voor leden van HISWA-RECRON. Bij misbruik zal HISWA-RECRON daartegen optreden. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam op 16 augustus 2021 onder nummer 44/2021.

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die HISWA-keuringen verricht en/of werkzaamheden aan vaartuigen uitvoert die aan zo’n keuring zijn gelieerd. Deze ondernemer is lid van HISWA-RECRON.
b. Consument: een natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met de ondernemer. Deze consument handelt niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
c. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij horen. Onder dit begrip vallen ook een casco of een vaartuig in aanbouw.
d. HISWA-keuring: een keuring van de algehele staat van een vaartuig of – afhankelijk van de opdracht – van delen van een vaartuig.
e. HISWA-standaardkeuringsrapport: een keuringsrapport dat door HISWA-RECRON is ontworpen en door de ondernemer wordt ingevuld. In het rapport staan de te inspecteren onderdelen, voorbehouden, uitsluitingen en overige zaken die voor keuringen van vaartuigen van belang zijn. Uitsluitend ondernemers zoals bedoeld onder a, mogen dit rapport gebruiken.
f. HISWA-infoblad: nadere omschrijving van de werkzaamheden die de ondernemer voor de keuring verricht, inclusief de uitsluitingen en beperkingen. Als een tekst in het HISWA-infoblad tegenstrijdig is met deze algemene voorwaarden, dan geldt de tekst van deze voorwaarden.
g. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag.

Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.

 

Artikel 2 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke opdrachtovereenkomst die de ondernemer en de consument met elkaar sluiten voor het verrichten van een HISWA-keuring en/of andere werkzaamheden die hieraan gelieerd zijn.

 

Artikel 3 Aanbod/offertes
1. De ondernemer brengt zijn aanbod mondeling, schriftelijk of digitaal uit. In het aanbod vermeldt hij:
- welke werkzaamheden hij gaat verrichten;
- wat de prijs daarvan is;
- binnen welke termijn de keuring moet plaatsvinden.
2. Een mondeling aanbod vervalt als de consument het niet onmiddellijk accepteert. Dit geldt niet als de ondernemer een termijn heeft genoemd, waarbinnen de consument het aanbod kan accepteren.
3. Op een schriftelijk of digitaal aanbod moet een dagtekening staan. Wordt er in het aanbod een geldigheidstermijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod binnen die termijn niet veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod niet veranderen of intrekken tot en met 14 dagen na de dagtekening.
4. Bij elk aanbod moet de ondernemer een exemplaar van deze algemene voorwaarden afgeven.

 

Artikel 4 Overeenkomst
1. Als de consument een HISWA-keuring wil laten verrichten, sluit hij hiervoor een opdrachtovereenkomst met de ondernemer. Daarbij neemt de ondernemer de verplichting op zich om deze keuring tegen betaling voor de consument te verrichten.
2. De overeenkomst komt tot stand zodra de consument het aanbod van de ondernemer heeft geaccepteerd. Zo mogelijk stuurt de ondernemer dan per post of e-mail een opdrachtbevestiging naar de consument. Dit doet hij nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en voordat hij met de feitelijke keuring ter plaatse start.
3. Als de ondernemer geen schriftelijke of digitale opdrachtbevestiging aan de consument heeft gestuurd, blijft de overeenkomst toch rechtsgeldig.
4. De ondernemer verricht de HISWA-aankoopkeuring aan de hand van het HISWA-standaardkeuringsrapport, behalve als de partijen uitdrukkelijk iets anders afspreken.
5. In het HISWA-standaardkeuringsrapport staat nauwkeurig omschreven wat de te verrichten keuring behelst en wat per onderdeel de beperkingen en uitsluitingen zijn.
6. De HISWA-keuring is een momentopname en geeft een indicatie van de staat van het vaartuig op het moment van de keuring. De ondernemer zet zich ervoor in om alle gebreken aan het vaartuig op te sporen, maar kan niet garanderen dat hij elk (verborgen) gebrek ontdekt. Ook kan hij niet garanderen dat er (kort) na de keuring geen andere gebreken aan het licht zullen komen, behalve als hij deze in redelijkheid had moeten ontdekken.
7. De ondernemer inspecteert bij de HISWA-keuring alleen de plaatsen die redelijkerwijs toegankelijk zijn en waarvoor geen destructieve werkzaamheden en/of demontage hoeven te worden verricht.
8. Bij de keuring voert de ondernemer alleen een visuele, en geen inwendige inspectie uit van de machinerieën, installaties, apparatuur etc.
9. Als de consument in afwijking van lid 7 en 8 een verdergaand onderzoek wenst, kan dat alleen als dat praktisch mogelijk is en als de partijen hier expliciete afspraken over maken. De ondernemer voert de extra werkzaamheden dan uit tegen een aanvullend honorarium.
10. Als de ondernemer in zijn aanbod een bedrag opneemt voor herstel/reparatie, dan betreft dit slechts een indicatie. Er kunnen geen rechten aan dit bedrag worden ontleend.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de ondernemer
1. Als de ondernemer de opdracht heeft aanvaard, voert hij deze naar beste weten en kunnen uit. Dat doet hij nauwgezet, onbevooroordeeld en overeenkomstig de regels van goed vakmanschap. Hij zorgt ervoor dat hij de (schijn van) belangenverstrengeling vermijdt.
2. Op grond van de overeenkomst geldt voor de ondernemer een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dit betekent dat hij de keuring zo goed mogelijk zal uitvoeren, maar geen garanties kan geven voor het resultaat.
3. De ondernemer verstrekt geen gegevens over de keuring aan derden, behalve als de consument daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
4. De ondernemer sluit voor zijn aansprakelijkheid een bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering af conform de daarvoor gebruikelijke voorwaarden.
5. Nadat de ondernemer de keuring heeft afgerond, doet hij aan de consument verslag van zijn bevindingen in de vorm van een schriftelijk (eind)rapport. Dit doet hij uiterlijk binnen 15 werkdagen, behalve als hij hier met de consument andere afspraken over heeft gemaakt.
6. Met de afgifte van het eindrapport sluit de ondernemer zijn werkzaamheden af. De inhoud van dat rapport, met de daarin genoemde wezenlijke gebreken en aanbevelingen, is leidend en prevaleert boven de eventuele mondelinge toelichting die de ondernemer tijdens de keuring heeft gegeven.
7. De ondernemer bewaart de gegevens die op de opdracht betrekking hebben, gedurende 2 jaar vanaf de dagtekening van het eindrapport. Hij bepaalt zelf hoe en waar hij de gegevens bewaart.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de consument
1. De consument verschaft de ondernemer tijdig alle informatie die nodig is voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht.
2. De consument maakt het vaartuig op eigen kosten gereed voor de keuring. Als een proefvaart onderdeel van de keuring is, zorgt de consument ervoor dat het vaartuig voor de proefvaart geschikt en veilig is.
3. De consument zorgt ervoor dat de keuring onder die condities kan worden uitgevoerd die gezien de aard van de keuring redelijkerwijs nodig zijn. Dit houdt onder meer in dat de consument er bij de inspectie van het onderwaterschip voor zorgt dat het vaartuig op correcte en veilige wijze is opgebokt of opgestopt. Als het vaartuig enkel in de hijsbanden van de kraan hangt, wordt dit aangemerkt als onveilig.
4. De consument is verplicht om het te keuren vaartuig te verzekeren tegen alle risico’s die de Nederlandse Beurscascopolis of een gelijkwaardige polis normaal gesproken dekt. Deze verplichting geldt uitsluitend als de consument op het moment van de keuring ook de eigenaar van het vaartuig is. Is de consument geen eigenaar van het vaartuig, dan zorgt hij ervoor dat het vaartuig verzekerd wordt door de eigenaar. Het risico dat het vaartuig niet of niet afdoende verzekerd is, ligt bij de consument.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is – met inachtneming van onderstaande uitsluitingen – aansprakelijk voor schade aan het vaartuig, die een direct gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf of aan personen die voor hem werken. Hieronder vallen zowel personen die bij de ondernemer in dienst zijn als personen die de ondernemer heeft aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die hij met de consument heeft afgesproken.
2. De ondernemer is er niet voor aansprakelijk als werkzaamheden die buiten zijn opdracht vallen, niet zijn uitgevoerd.
3. De ondernemer is in geen enkele zin aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de consument – of iemand anders namens hem – onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt. Dit geldt niet als deze informatie dusdanig onjuist was dat de ondernemer dit vanwege zijn deskundigheid direct had moeten opmerken.
4. Het kan zijn dat bepaalde onderdelen van het schip volgens de overeenkomst uitgesloten zijn van de keuring. In dat geval is de ondernemer er in geen enkele zin aansprakelijk voor als (verborgen) gebreken daarin niet zijn ontdekt.
5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor onvoorziene fouten in de gebruikte meetapparatuur, behalve als hij deze fouten door zijn deskundigheid had moeten opmerken.
6. De consument mag het keuringsrapport uitsluitend gebruiken voor het doel dat in het rapport is omschreven. Hij mag het rapport alleen voor andere doelen gebruiken als de ondernemer hier vooraf expliciet schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Aan deze toestemming kan de ondernemer voorwaarden verbinden. Als de consument – tegen de gemaakte afspraken in – het keuringsrapport overdraagt aan een derde, is de consument aansprakelijk voor de schade die de ondernemer daardoor lijdt. Ook vrijwaart de consument de ondernemer in dat geval voor aanspraken van derden.
7. Als en voor zover de ondernemer verplicht is om de schade van een consument te vergoeden, dan is die vergoeding altijd beperkt tot het binnen de branche geldende maximum te verzekeren bedrag.
8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens de proefvaart, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld van de ondernemer. Onder proefvaart valt ook het aan- en afmeren van het vaartuig.
9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de staat waarin en/of de wijze waarop het vaartuig voor de keuring is aangeboden.
10. Iedere vordering jegens de ondernemer verjaart één jaar nadat de ondernemer het eindrapport aan de consument heeft overhandigd.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
1. De consument moet de rekening betalen binnen 14 dagen nadat hij deze heeft ontvangen. Dat kan hij doen door het bedrag over te maken op een bankrekening die de ondernemer heeft bepaald. Als de ondernemer daarvoor kiest, moet de consument het bedrag contant betalen op de plaats waar de keuring plaatsvindt. De partijen mogen ook iets anders overeenkomen.
2. Als de consument zijn rekening niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat de ondernemer hem in gebreke hoeft te stellen. Toch stuurt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum nog één kosteloze betalingsherinnering naar de consument. Daarin wijst hij de consument op zijn verzuim en geeft hij hem alsnog de gelegenheid om de rekening binnen 14 dagen te betalen. In de betalingsherinnering meldt de ondernemer ook de buitengerechtelijke incassokosten die de consument bij niet tijdige betaling verschuldigd is.
3. Is de 14-dagentermijn die in lid 2 genoemd is, verlopen en heeft de consument zijn rekening nog niet betaald? Dan is de ondernemer bevoegd om betaling van het verschuldigde bedrag te eisen, zonder dat hij de consument verder in gebreke hoeft te stellen. De buitengerechtelijke incassokosten die daaraan verbonden zijn, mag hij naar redelijkheid in rekening brengen bij de consument. Hiervoor gelden maximumbedragen die staan in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. Onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen zijn deze maximumbedragen vastgesteld op:
- 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-;
- 10% over de volgende € 2.500,-;
- 5% over de volgende € 5.000,-;
- 1% over de volgende € 190.000,-;
- 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-.

 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. De consument mag de overeenkomst altijd opzeggen. Wel moet hij dan de kosten vergoeden die de ondernemer tot dat moment heeft gemaakt.
2. Als een van de partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, mag de andere partij haar eigen verplichtingen opschorten. Komt een van de partijen haar verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk na, dan mag de andere partij haar verplichtingen alleen opschorten voor zover de tekortkoming van de eerste partij dat rechtvaardigt
3. Als een van de partijen in verzuim is, mag de andere partij de overeenkomst ontbinden. Dit geldt niet als de tekortkoming van de eerste partij – vanwege haar bijzondere karakter of geringe betekenis – die ontbinding niet rechtvaardigt.
4. De ondernemer mag zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang beëindigen en de overeenkomst ontbinden als de consument:
- failliet is verklaard;
- boedelafstand heeft gedaan om faillissement te voorkomen;
- een verzoek tot surséance van betaling heeft ingediend;
- in de schuldsanering zit;
- te maken heeft met een beslag op (een gedeelte van) zijn eigendom;
- is overleden of onder curatele is gesteld.

In al deze gevallen blijft de ondernemer recht houden op een vergoeding van zijn kosten, van de rente daarop en van eventuele schade die hij heeft opgelopen.

 

Artikel 10 Klachten
1. Als de consument een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze schriftelijk of digitaal aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Hij moet de klacht voldoende omschrijven en toelichten.
2. Als de consument een klacht heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per brief of per e-mail aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen. Hij moet de klacht in zijn brief of e-mail voldoende omschrijven en toelichten.
3. Als de consument zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn rechten op dit gebied verliest.
4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

 

Artikel 11 Geschillenregeling
1. Als de consument en de ondernemer een geschil hebben, kan elk van beiden dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. Het geschil gaat over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument.
b. De overeenkomst betreft diensten of zaken die de ondernemer aan de consument gaat leveren of heeft geleverd.
c. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling als:
a. De consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend;
b. De ondernemer en de consument samen niet tot een oplossing zijn gekomen;
c. Het geschil aan de Geschillencommissie is voorgelegd binnen 12 maanden nadat de consument zijn klacht bij de ondernemer heeft ingediend;
d. Het geschil aan de commissie is voorgelegd in de vorm van een brief of in een andere vorm die door de commissie is bepaald.
3. De Geschillencommissie neemt in principe alleen geschillen in behandeling die een financieel belang hebben van maximaal € 14.000,-. Heeft een geschil een financieel belang van meer dan € 14.000,-, dan kan de commissie dit alleen behandelen als beide partijen hier uitdrukkelijk mee instemmen.
4. Als een consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer verplicht om dat te accepteren. Als de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen om binnen 5 weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer moet daarbij aankondigen dat hij – als de consument niet binnen die 5 weken reageert – een procedure bij de rechtbank kan starten.
5. Bij de behandeling van het geschil en het doen van de uitspraak volgt de Geschillencommissie het reglement dat voor de commissie geldt. Desgevraagd wordt dit reglement naar de consument en/of de ondernemer toegezonden. De uitspraken van de Geschillencommissie hebben de vorm van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Alleen de rechter en de genoemde Geschillencommissie zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de ondernemer en de consument.

 

Artikel 12 Nakomingsgarantie
1. HISWA-RECRON staat ervoor garant dat haar leden de bindende adviezen van de Geschillencommissie nakomen. Dit geldt niet als een lid besluit om het advies binnen 2 maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Blijft het advies na toetsing door de rechter in stand en is het vonnis waaruit dit blijkt onherroepelijk, dan gaat de garantstelling opnieuw in.
2. Per bindend advies keert HISWA-RECRON maximaal € 10.000,- uit aan de consument. Dit geldt ook als de consument volgens het bindend advies meer dan € 10.000,- van de ondernemer tegoed heeft. In dat geval ontvangt de consument € 10.000,- van HISWA-RECRON en heeft HISWA-RECRON een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de ondernemer de rest betaalt.
3. Om aanspraak te maken op deze garantie moet de consument dit schriftelijk aanvragen bij HISWA-RECRON. Ook moet hij de vordering die hij op de ondernemer heeft, aan HISWA-RECRON overdragen. Als de vordering hoger is dan € 10.000,-, hoeft de consument in principe alleen het deel van de vordering over te dragen dat onder de € 10.000,- uitkomt. Maar als de consument dat wil, kan hij ook het deel van de vordering overdragen dat boven de € 10.000,- uitkomt. HISWA-RECRON zal dan op eigen naam en kosten de betaling daarvan van de ondernemer vorderen. Slaagt HISWA-RECRON daarin, dan zal zij het bedrag aan de consument uitkeren.
4. HISWA-RECRON geeft de bovengenoemde nakomingsgarantie niet als – voordat de consument heeft voldaan aan de formele innamevereisten voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie – sprake is van een van de volgende situaties:
a. Aan de ondernemer is surséance van betaling verleend.
b. De ondernemer is failliet verklaard.
c. De bedrijfsactiviteiten van de ondernemer zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA-RECRON aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Onder de formele innamevereisten worden de handelingen verstaan die de consument moet doen om het geschil door de Geschillencommissie te laten behandelen. Hieronder vallen het betalen van klachtengeld, het insturen van een ingevuld en ondertekend vragenformulier en een eventuele depotstorting.

 

Artikel 13 Rechtskeuze
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

 

Artikel 14 Afwijking van de voorwaarden
Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als deze niet in het nadeel zijn van de consument en als deze schriftelijk of digitaal zodanig zijn vastgelegd dat de consument ze eenvoudig kan opslaan.

 

Artikel 15 Wijzigingen
Als HISWA-RECRON deze algemene voorwaarden wijzigt, gebeurt dat altijd in overleg met de ANWB en de Consumentenbond.