Van Baars Expert Pleziervaartuigen
Algemene voorwaarden

U kunt onderstaande voorwaarden hier downloaden

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Van Baars Expert Pleziervaartuigen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Van Baars Expert Pleziervaartuigen gevestigd aan de Duinweg 131 te Schoorl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 37126145;
b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Van Baars Expert Pleziervaartuigen diensten verricht, dan wel met wie Van Baars Expert Pleziervaartuigen een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Van Baars Expert Pleziervaartuigen en de opdrachtgever;
d. expertise: het onderzoek welke door Van Baars Expert Pleziervaartuigen wordt uitgevoerd naar de staat van het pleziervaartuig van de opdrachtgever;
e. pleziervaartuig: een schip dat bestemd is voor de sportbeoefening of vrijtijdsbesteding, met een romplengte van minimaal 2,5 meter en maximaal 24 meter.

 

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Van Baars Expert Pleziervaartuigen en de opdrachtgever waarop Van Baars Expert Pleziervaartuigen deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van Baars Expert Pleziervaartuigen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van Baars Expert Pleziervaartuigen en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Van Baars Expert Pleziervaartuigen kan niet aan haar offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Van Baars Expert Pleziervaartuigen gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Van Baars Expert Pleziervaartuigen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Baars Expert Pleziervaartuigen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de opdrachtgever deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Van Baars Expert Pleziervaartuigen feitelijk begint met de uitvoering.
4.2 Van Baars Expert Pleziervaartuigen is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan Van Baars Expert Pleziervaartuigen heeft geretourneerd.
4.3 Van Baars Expert Pleziervaartuigen is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(-en). Van Baars Expert Pleziervaartuigen is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Alle verbintenissen van Van Baars Expert Pleziervaartuigen voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
5.2 Van Baars Expert Pleziervaartuigen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Van Baars Expert Pleziervaartuigen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

 

Artikel 6 De expertise
6.1 Van Baars Expert Pleziervaartuigen bepaalt op welke wijze de expertise wordt uitgevoerd.
6.2 Indien de overeenkomst eruit bestaat dat Van Baars Expert Pleziervaartuigen de staat van de scheepshuid van een stalen of aluminium schip onderzoekt, wordt de romp afgeklopt. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat bij een (plaatselijk) slechte conditie van de scheepshuid deze hierdoor kan worden beschadigd. Het risico hiervan is voor de opdrachtgever. Indien bij het afkloppen daartoe aanleiding bestaat, wordt plaatselijk de huiddikte gemeten. Het meten van de huiddikte van stalen en aluminium schepen is in de regel slechts mogelijk als de verflaag op het meetpunt wordt verwijderd. De opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat deze verflaag weer wordt bijgewerkt. De huiddikte wordt gemeten op een zeer klein oppervlak. Een dergelijke meting geeft een indruk van de plaatselijke huiddikte, maar geeft de beperking dat Van Baars Expert Pleziervaartuigen niet de exacte huiddikte van het gehele oppervlak kan vaststellen. Van Baars Expert Pleziervaartuigen kan dan ook nooit uitsluiten dat in een later stadium toch nog reparaties aan de huid moeten worden uitgevoerd. Ook kan op plaatsen waar aan de binnenzijde spanten, houten schotten, ballast, beton of tanks aanwezig zijn de huiddikte niet dan wel slechts beperkt worden beoordeeld. Het meten van de huiddikte van binnenuit is doorgaans niet of slecht mogelijk.
6.3 Indien de overeenkomst eruit bestaat dat Van Baars Expert Pleziervaartuigen onderzoek doet naar de romp van een polyester schip, dan wordt nauwkeurig onderzocht of er sprake is van delaminatie en/of zichtbare blaarvorming als gevolg van osmose. Dit is een momentopname. Bij een verhoogd vochtgehalte van het laminaat kan er toch op een later tijdstip blaarvorming optreden. Een lichte vorm van blaarvorming onder dikke verflagen kan niet zonder destructief onderzoek worden vast gesteld.
6.4 Van Baars Expert Pleziervaartuigen bepaalt het tijdstip van de expertise. Het tijdstip geldt bij benadering.
6.5 Van Baars Expert Pleziervaartuigen verricht de expertise in overeenstemming met het door de opdrachtgever meegedeelde doel van de expertise (conditiekeuring, deelonderzoek, taxatie etc.). De resultaten van de expertise zijn niet geschikt voor enig ander doel dan het doel waarvoor de expertise verricht is.

 

Artikel 7 Samenwerking met derden
Van Baars Expert Pleziervaartuigen zal, indien dat voor een juiste vervulling van de opdracht noodzakelijk is, deskundigen inschakelen. Van Baars Expert Pleziervaartuigen zal de opdrachtgever hier van te voren op de hoogte stellen. Indien het inschakelen van derden extra kosten voor de opdrachtgever met zich meebrengt, dient vooraf toestemming van de opdrachtgever verkregen te worden, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 Kosten van werkzaamheden van uitvoerende partijen
De in een door Van Baars Expert Pleziervaartuigen opgemaakte rapportage aangegeven kosten zijn ramingen van de kosten van de werkzaamheden van uitvoerende partijen en zijn niet bedoeld als een begroting van welke aard dan ook. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever
9.1 De opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door Van Baars Expert Pleziervaartuigen opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan Van Baars Expert Pleziervaartuigen door te geven.
9.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten, apparatuur of ruimtes, waarvan Van Baars Expert Pleziervaartuigen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
9.3 De opdrachtgever garandeert dat de door hem ter beschikking gestelde/verstrekte informatie, gegevens, specificaties e.d. juist en volledig zijn.
9.4 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Van Baars Expert Pleziervaartuigen onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
9.5 Van Baars Expert Pleziervaartuigen gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
9.6 De opdrachtgever vrijwaart Van Baars Expert Pleziervaartuigen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
9.7 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichting heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft Van Baars Expert Pleziervaartuigen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
9.8 De opdrachtgever neemt zelf de beslissingen, al dan niet op basis van het uitgebrachte advies van Van Baars Expert Pleziervaartuigen. De opdrachtgever dient met betrekking tot elk contract, welke hij met een derde partij afsluit: a. zelf de intentie te hebben om dit contract af te sluiten; b. zelf de inhoud van dit contract te kennen; c. zelf het contract te ondertekenen.

 

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst
10.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
10.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van Baars Expert Pleziervaartuigen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
10.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Van Baars Expert Pleziervaartuigen de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
10.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Van Baars Expert Pleziervaartuigen geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Van Baars Expert Pleziervaartuigen kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 11 Honorarium
11.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.
11.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Van Baars Expert Pleziervaartuigen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Van Baars Expert Pleziervaartuigen, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
11.3 Van Baars Expert Pleziervaartuigen is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Van Baars Expert Pleziervaartuigen kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
11.4 Van Baars Expert Pleziervaartuigen is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Van Baars Expert Pleziervaartuigen, dat in redelijkheid niet van Van Baars Expert Pleziervaartuigen mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
11.5 De opdrachtgever is in geval van een prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
11.6 Van Baars Expert Pleziervaartuigen zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Van Baars Expert Pleziervaartuigen zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 12 Annulering
Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voordat begonnen is met het uitvoeren van de opdracht, heeft Van Baars Expert Pleziervaartuigen recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de experto=ise zal 50% van het honorarium worden berekend.

 

Artikel 13 Termijn van uitvoering
13.1 De door Van Baars Expert Pleziervaartuigen opgegeven termijnen waarbinnen de expertise wordt uitgevoerd zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
13.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van uitvoering overschreden wordt, kan daarvan aan Van Baars Expert Pleziervaartuigen slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
13.3 In het geval dat een door Van Baars Expert Pleziervaartuigen met de opdrachtgever overeengekomen termijn van uitvoering wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 14 Betaling
14.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Van Baars Expert Pleziervaartuigen aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
14.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Van Baars Expert Pleziervaartuigen de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
14.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Van Baars Expert Pleziervaartuigen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
14.4 Van Baars Expert Pleziervaartuigen kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Van Baars Expert Pleziervaartuigen verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 15 Klachten
15.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking aan Van Baars Expert Pleziervaartuigen kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Van Baars Expert Pleziervaartuigen in staat is adequaat te reageren.
15.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Van Baars Expert Pleziervaartuigen de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
15.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van Baars Expert Pleziervaartuigen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 16 Opschorting en ontbinding
16.1 Van Baars Expert Pleziervaartuigen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
16.2 Voorts is Van Baars Expert Pleziervaartuigen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.3 Van Baars Expert Pleziervaartuigen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Van Baars Expert Pleziervaartuigen ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Indien Van Baars Expert Pleziervaartuigen aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het terbeschikkinggestelde in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid en verjaring
18.1 Van Baars Expert Pleziervaartuigen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
18.2 Van Baars Expert Pleziervaartuigen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Van Baars Expert Pleziervaartuigen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Van Baars Expert Pleziervaartuigen kenbaar behoorde te zijn.
18.3 Van Baars Expert Pleziervaartuigen is niet aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van het door haar gekeurde pleziervaartuig.
18.4 Van Baars Expert Pleziervaartuigen is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden.
18.5 In geen geval is Van Baars Expert Pleziervaartuigen aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de opdrachtgever het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.
18.6 Van Baars Expert Pleziervaartuigen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gederfd gebruiks- dan wel vakantiegenot, vertragingsschade, liggeld en schade door bedrijfsstagnatie.
18.7 Van Baars Expert Pleziervaartuigen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Van Baars Expert Pleziervaartuigen in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
18.8 Indien Van Baars Expert Pleziervaartuigen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Baars Expert Pleziervaartuigen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Van Baars Expert Pleziervaartuigen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
18.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Baars Expert Pleziervaartuigen of haar ondergeschikten.
18.10 Alle aanspraken jegens Van Baars Expert Pleziervaartuigen die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Van Baars Expert Pleziervaartuigen zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 19 Overmacht
19.1 Van overmacht aan de zijde van Van Baars Expert Pleziervaartuigen is onder andere sprake indien Van Baars Expert Pleziervaartuigen verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, nietbeschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, alles zowel in het bedrijf van Van Baars Expert Pleziervaartuigen als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
19.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Van Baars Expert Pleziervaartuigen niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Van Baars Expert Pleziervaartuigen als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
19.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.4 Voor zover Van Baars Expert Pleziervaartuigen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van Baars Expert Pleziervaartuigen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 20 Geheimhouding
20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
20.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Van Baars Expert Pleziervaartuigen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Van Baars Expert Pleziervaartuigen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Van Baars Expert Pleziervaartuigen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 21 Intellectuele eigendom
21.1 Alle door Van Baars Expert Pleziervaartuigen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Van Baars Expert Pleziervaartuigen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
21.2 Van Baars Expert Pleziervaartuigen behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 22 Slotbepalingen
22.1 Van Baars Expert Pleziervaartuigen behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Van Baars Expert Pleziervaartuigen zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking in werking.
22.2 Indien de opdrachtgever de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de opdrachtgever.
22.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
22.4 De rechter in de vestigingsplaats van Van Baars Expert Pleziervaartuigen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Van Baars Expert Pleziervaartuigen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Indien Van Baars Expert Pleziervaartuigen een beroep doet op deze bepaling, heeft de opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
22.5 Op elke overeenkomst tussen Van Baars Expert Pleziervaartuigen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Alkmaar onder nummer 52/2008