PRIVACY VERKLARING van Baars Expert Pleziervaartuigen

VERSIE: 13 juni 2018

Algemeen

We zijn ons bewust dat onze organisatie persoonlijke en vertrouwelijke informatie verzamelt. We rekenen het tot onze taak en zorg om hierin uw privacy te garanderen. Via deze Privacy Verklaring informeren wij u hoe we hieraan vorm en inhoud geven, hoe wij werken, welke informatie we waarom verzamelen en hoe we hiermee uw bezoekers- en klantervaring beogen te verbeteren.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de diensten van van Baars Expert Pleziervaartuigen.

Wij wijzen u erop dat van Baars Expert Pleziervaartuigen niet verantwoordelijk is voor privacy beleid van andere websites en bronnen.

Op basis van het privacy beleid respecteert van Baars Expert Pleziervaartuigen de privacy van al haar website gebruikers en cliënten. Alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Toestemming

Iedere (kandidaat) cliënt/opdrachtgever is op basis van de aan ons verstrekte opdracht automatisch akkoord met/stemt in onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Gebruikmaken van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor 1 van onze diensten vragen wij u om persoonlijke en bedrijf gerelateerde informatie. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de afgenomen dienst(en). Alle informatie wordt opgeslagen op de beveiligde servers van van Baars Expert Pleziervaartuigen of van 1 van onze contractpartners. van Baars Expert Pleziervaartuigen zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Type informatie en dossiers

van Baars Expert Pleziervaartuigen verzamelt informatie met betrekking tot het uitvoeren van een opdracht, waaronder begrepen expertise, makelaardij, taxatie, havenbeheer & management, transport, (ver)huur, leasing, stalling, advies & consultancy, geschil- en klachtafdoening, iedere andere dienst/service.

Hierbij worden twee informatie typen en dossiers onderscheiden, namelijk:

• • _(1) cliënt informatie bedoeld voor het (kandidaat) cliënt dossier en

• • _(2) object/proces/procedure informatie bedoeld voor het object/proces/procedure dossier.

 

van Baars Expert Pleziervaartuigen beheert de beide informatie typen / dossiers op beveiligde servers.

Cliënt dossier

van Baars Expert Pleziervaartuigen houdt van iedere (kandidaat) cliënt een cliënt dossier.

Dit dossier bevat:

• • _Gegevens van het bedrijf of de locatie waar de zakelijke activiteiten feitelijk worden uitgevoerd, waaronder: NAW gegevens, bedrijfsregistratie gegevens, volmachten, machtigingen, factuur informatie;

• • _Gegevens van de natuurlijke persoon, waaronder: NAW gegevens, ID gegevens, geboorte gegevens, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen, factuur informatie;

 

Cliënten kunnen gegevens in het cliëntdossier niet zelf beheren.

Het cliëntdossier is niet openbaar.

Indien de opdracht wordt beëindigd door de cliënt of van Baars Expert Pleziervaartuigen of beiden, wordt het cliëntdossier voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij de cliënt om verwijdering verzoekt.

 

• _Gegevens m.b.t. de opdrachtgever(s), deelnemende partijen, ingeschakelde derden, zoals adviseurs, consultants, juristen, advocaten, notarissen, accountants, overige personen, bedrijven of organisaties voor zover betrokken bij dit proces / deze procedure,

• _Indien zakelijk: gegevens van het bedrijf, inbegrepen: NAW gegevens, bedrijfsregistratie gegevens, volmachten, machtigingen, factuur informatie;

• _Indien natuurlijk persoon: gegevens van de natuurlijke persoon, inbegrepen: NAW gegevens, ID gegevens, geboorte gegevens, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen, factuur informatie.

waaronder:

 

 

Object/proces/procedure dossier

van Baars Expert Pleziervaartuigen houdt van ieder(e) uitgevoerd(e) opdracht een object/proces/procedure dossier.

Dit dossier bevat:

• _Alle online/offline documenten, zoals:

start- en slotdocument, overeenkomsten, verslagen, notulen, aantekeningen, notities, brieven, faxberichten, emailberichten, correspondentie, facturen, alle andere/overige documenten m.b.t. dit object/proces/deze procedure;

• _Gegevens m.b.t. het object, zoals:

objectgegevens, taxaties, verzekeringen, financiering, schade, onderhoud, renovatie, restauratie, jaarrekeningen, juridische status, historie, certificaten, licenties, foto’s, films, iedere andere beschikbare/bereikbare informatie.

Een object/proces/procedure dossier is niet openbaar, tenzij anders overeengekomen.

Uitzondering: object gegevens worden openbaar gebruikt t.b.v. expertise, koop en verkoop doeleinden.

Een object/proces/procedure dossier is vertrouwelijk. Het uitvoeren van audits door bevoegde autoriteiten en toezichthouders is toegestaan.

Een object/proces/procedure dossier wordt voor onbepaalde tijd aangehouden, ook na de beëindiging van de opdracht, ongeacht de reden van de beëindiging.

Na de beëindiging van de opdracht kan de cliënt verzoeken om het verwijderen van het object/proces/procedure dossier. van Baars Expert Pleziervaartuigen kan toestemming onthouden indien hiertoe aanleiding bestaat of indien de wet of een bevoegde autoriteit dit verlangt; in voorkomend geval is van Baars Expert Pleziervaartuigen gehouden verzoeker dienaangaande te informeren. Onder alle omstandigheden dient de verzoeker van Baars Expert Pleziervaartuigen te vrijwaren van aansprakelijkheid indien het verwijderingsverzoek wordt toegewezen.

Communicatie

Aan ons verstuurde correspondentie, in welke vorm dan ook, kan worden bewaard en opgeslagen. Soms wordt u gevraagd hierbij persoonlijke informatie aan te leveren die verband houdt met het onderwerp van de correspondentie. Op deze manier is mogelijk uw correspondentie procesmatig en inhoudelijk correct af te behandelen. Alle informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers van van Baars Expert Pleziervaartuigen of van 1 van onze contractpartners. van Baars Expert Pleziervaartuigen zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Cookies

van Baars Expert Pleziervaartuigen verzamelt informatie met als doel de bezoekers en gebruikers van de website beter te begrijpen en van dienst te kunnen zijn. Deze website maakt gebruik van "cookies" zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de website gebruiken. De via "cookies" verkregen informatie kan worden doorgeleid of opgeslagen op beveiligde servers van van Baars Expert Pleziervaartuigen of 1 van onze contractpartners. We gebruiken de verkregen informatie om uw website bezoek te evalueren, om (management) rapportages te maken en u gerelateerde diensten en producten aan te bieden.

Gebruik

Wij gebruiken de verkregen informatie niet voor andere doeleinden zoals beschreven in dit privacy beleid tenzij we hiervoor separaat uw toestemming hebben verkregen.

Intern gebruik

De informatie wordt intern binnen van Baars Expert Pleziervaartuigen gebruikt. Al onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijk van uw gegevens en informatie te respecteren.

Gebruik t.b.v. audits en onderzoek

De informatie kan worden gebruikt ten behoeve van audits en onderzoeken uitgevoerd door bevoegde autoriteiten, toezichthouders, van Baars Expert Pleziervaartuigen, dan wel andere organisaties hiertoe gemachtigd door 1 van de hiervoor genoemde organisaties. Wetenschappelijk onderzoek valt onder strekking van deze bepaling.

Verkoop aan andere partijen

van Baars Expert Pleziervaartuigen verkoopt informatie niet door aan andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming voor is verkregen van de betreffende cliënten.

Gebruik door andere partijen

De informatie wordt niet gebruikt door andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verkregen van de betreffende cliënten.

Aanpassingen

Ons privacy beleid is gericht op het gebruik en mogelijkheden van deze website en onze diensten. Iedere wijziging of aanpassing van deze website of onze diensten kan leiden tot aanpassing van ons privacy beleid. Om deze reden adviseren wij u om tijdens ieder bezoek of gebruik van onze diensten kennis te nemen van onze disclaimer, algemene voorwaarden en privacy verklaring. Door het bezoeken van deze website of het gebruiken van onze diensten wordt u geacht hier uitvoering aan te hebben gegeven en akkoord te gaan met ons meest recente privacy beleid. Hiervoor maken wij nadrukkelijk een voorbehoud.

Keuzes ten aanzien van persoonlijke informatie

Wij bieden onze cliënten de mogelijkheid hun aan ons ter beschikking gestelde informatie te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.

Aan- en afmelden voor nieuwsbrieven

Onder aan iedere nieuwsbrief bevindt zich een aan- en afmeldingsknop of instructie.

Aan- of afmelden communicatie

Indien u uw gegevens zoals bij ons geregistreerd wilt wijzigen of verwijderen verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens.

Uitzetten cookies

De meest browsers accepteren automatisch cookies. We wijzen u erop dat u deze automatische acceptatie kunt uitzetten. Ook kunt u een melding aanzetten die u bericht wanneer cookies worden toegepast zodat u per cookie kunt besluiten over acceptatie of afwijzing. Het is mogelijk dat sommige functies van deze website niet of niet volledig functioneren of toegankelijk zijn indien cookies niet of beperkt worden geaccepteerd. Hiervoor maken we een voorbehoud.

Slotbepalingen

Op deze Privacy Verklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien deze Privacy Verklaring iets niet, onvoldoende of verkeerd regelt, is van Baars Expert Pleziervaartuigen bevoegd tot aanpassing.

Deze Privacy Verklaring kan uitsluitend integraal worden geaccepteerd. Indien deze Privacy Verklaring op onderdelen niet kwalificeert, blijft hetgeen kwalificeert onverkort geldig.

Indien een geschil ontstaat voortkomend uit deze Privacy Verklaring zijn partijen gehouden eerst mediation of een minnelijke regeling te beproeven, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter in Nederland voor te leggen.

In geval van meertaligheid prefereert de Nederlandse taal.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig onze interne procedures met betrekking tot ons privacy beleid.

Indien u vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website of bel via +31(0)72-5094787 of +31(0)6-10631882.

Of schrijf ons: van Baars Expert Pleziervaartuigen ter attentie van de privacy functionaris, Duinweg 131, 1871 AH Schoorl.